DUAL EDUCATION SYSTEM

(tekst jednolity z dnia 29.10.2019 roku)

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA DUAL EDUCATION SYSTEM, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Michalską – Dziemidowicz z Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 9 lok. 3 rep A numer 3643/2019 zmienionego aktem notarialnym z dnia 21.11.2019 r. sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Michalską – Dziemidowicz z Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 9 lok. 3 rep A numer 3908/2019, przez Fundatora: Tadeusza Ożarowskiego, PESEL: 70010807915, legitymującego się dowodem osobistym, seria/nr ATZ 354617 wydanym przez Wójta Gminy Poświętne, zam. przy ul. Morcinka 18, 16- 001 Kleosin, działająca na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedziba Fundacji mieści się w Białymstoku, województwie Podlaskim przy ul. Przędzalnianej 8a, 15-688 Białystok.
 2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki terenowe.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej.
 6. Fundacja może zatrudniać osoby niezbędne do zagwarantowania prawidłowego toku działalności i realizacji celów statutowych na ogólnych zasadach cywilno – prawnych.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może nadawać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność oświatowa, poprzez wspieranie edukacji technicznej placówek dydaktycznych,
 2. Wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii oraz promowanie i propagowanie wyników badań naukowych,
 3. Finansowanie i wspieranie kształcenia kadr na potrzeby gospodarki rynkowej,
 4. Zrzeszanie firm oraz pracodawców w celu realizowania celów statutowych fundacji, kierowanie ich działaniem oraz pozyskiwanie środków na jej działalność,
 5. Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej
 6. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw prospołecznych, samokształcenia, promowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich,
 7. Rozwój kompetencji zawodowych obecnych i przyszłych kadr przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
 8. Wspieranie rozwoju nauk technicznych, ścisłych i humanistycznych
 9. Wspieranie aktywnych metod nauczania
 10. Udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki wolnorynkowej,
 11. Przyznawanie nagród oraz innych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia na potrzeby gospodarki rynkowej,
 12. Wspieranie ogólnie pojętej współpracy organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców.
 13. Pobudzanie współpracy transgranicznej w obszarze edukacji, wymiany technologii, kadr i myśli technicznej, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej.
 14. Wspieranie działań zmierzających do powstawania nowych podmiotów gospodarczych.
 15. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 16. Działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sporu.
 17. Podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
 18. Wspieranie działalności charytatywnej
 19. Promocja i organizacja wolontariatu
 20. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji
 21. Wspieranie powstawania i popularyzacja wyników prac badawczych, naukowych i badawczo – rozwojowych

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele dla których została powołana w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie prowadzenia szkół średnich technicznych w celu wzbogacania wiedzy technicznej w społeczeństwie rozwój nowych technologii
 2. Przyznawanie nagród i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 3. Inicjowanie różnych form opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, rozbitych, zagrożonych i wielodzietnych
 4. Finansowanie zakupów materiałów i urządzeń edukacyjnych technicznych i popularnonaukowych,
 5. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i innymi polskimi i zagranicznymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej i poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych
 7. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym.
 8. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 11. Sprawowanie opieki pedagogicznej podczas praktyk
 12. Praca badawcza w zakresie pedagogiki
 13. Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą
 14. Inicjowanie i współtworzenie międzynarodowej wymiany młodzieży
 15. Umożliwianie rozwoju zainteresowań kulturalnych i technicznych dzieci, młodzieży i osób starszych.
 16. Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej oraz dziedzictwa narodowego i kulturowego
 17. Wydawanie książek, biuletynów, folderów i informatorów
 18. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami.
 19. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od osób i instytucji z kraju i zagranicy.
 20. Współpraca z władzami lokalnymi i środkami masowego przekazu
 21. Podejmowanie działań ekologicznych
 22. Podejmowanie działań ekologicznych Inicjowanie, finansowanie, wspieranie i nadzorowanie projektów badawczych, mających na celu poszerzenie wiedzy naukowej dotyczącej krajów nie będących w Unii Europejskiej – we współpracy z podmiotami z tych państw oraz z podmiotami z państw Unii Europejskiej.
 23. Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
 24. Organizowanie wyjazdów turystycznych i naukowych oraz wizyt studyjnych.
 25. Prowadzenie badań, ocen i analiz w zakresie spraw stanowiących przedmiot działania Fundacji.
 26. Organizacja, pośrednictwo i udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dla osób skupionych wokół Fundacji dla podnoszenia kwalifikacji i doskonalszego realizowania celów statutowych Fundacji.
 27. Współpraca z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.
 28. Promowanie członków zarządu, finansowanie i wspieranie ich w zasiadaniu i obejmowaniu społecznych stanowisk umożliwiających wykonanie działań, zmierzających do osiągania celów statutowych.
 29. wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności uczniów;
 30. wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów;
 31. realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów dostępnych w sieci;
 32. realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;
 33. wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości.
 34. Organizowanie i finansowanie:
  1. Seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów
  2. Imprez kulturalnych, takich jak festyny, targi, wystawy, pokazy, które służą przede wszystkim promocji regionu lub budowaniu tożsamości kulturowej
  3. Działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym w szczególności:
  4. Folderów, plakatów, broszur
  5. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych
  6. Tworzenie stron internetowych
 35. Przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym
  1. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizacje celów Fundacji
  2. Realizacja działań naukowych, badawczych i badawczo – rozwojowych

 

Działalność gospodarcza

 

§ 8

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  • 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 52.21.Z-Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  • 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 70.22.Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
  • 77.39.Z- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  • 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.32.B – Branżowe szkoły I stopnia
  • 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
  • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
  • 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
  • 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

§ 9

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa uzyskane przez Fundację w toku jej działania wymieniony w Akcie Notarialnym ustanowienia fundacji Rep. A numer 3643/2019.
 2. Z majątku Fundacji 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na prowadzoną przez Fundację działalność gospodarczą.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji,
 3. funduszy wieczystych,
 4. z funduszy publicznych, europejskich oraz grantów,
 5. dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów i imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 6. dochodów z majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację.
 7. odsetek od lokat kapitałowych,
 8. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

1. Cały dochód Fundacji jest przeznaczony na realizacje jej celów statutowych.

§ 15

1. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób z którymi członkowie jej organów oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Władze Fundacji.

 

§ 16

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

 

Rada Fundacji.

 

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z jednego do dziesięciu członków
 3. Kadencja Rady trwa pięć lat. Członkowie Rady mogą pełnić funkcje ponownie.
 4. W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator oraz wybrane przez niego osoby fizyczne i prawne.
 5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, zapadającą zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli zostali wybrani.
 6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 8. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji
 9. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 10. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 11. Przewodniczącym Rady z mocy prawa jest Fundator.
 12. Członek rady nie może być karany za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo skarbowe,

§ 18

 1. Rada zbiera się co najmniej 2 razy w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek dwóch członków Rady, Prezesa Zarządu, dwóch członków Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków, przy udziale Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli zostali wybrani, chyba, że wymagana jest jednomyślność.
 5. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Zebrania Rady są protokołowane.
 7. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.

§19

 1. Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.
 2. Każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos.
 3. Przewodniczącemu Rady przysługują dwa głosy.
 4. Działalność w Radzie ma charakter społeczny.

§ 20

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji oraz realizacją głównych kierunków jej działania.
 3. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
 4. Uchwalanie i opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania.
 5. Uchwalanie rocznego preliminarza budżetu Fundacji.
 6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 7. Uchwalanie zmian w statucie Fundacji.
 8. Podejmowanie decyzji o wolontariacie lub zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 9. Wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd majątku fundacji.
 10. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 11. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 12. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.
 13. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji
 14. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym finansowego.
 15. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian Statutu Fundacji oraz zatwierdzanie tych zmian.
 16. Podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z Fundacją.
 17. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium
 18. Podejmowanie uchwał w sprawie decyzji o połączeniu Fundacji z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 19. Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego, a także ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów Fundacji lub spółek od niej zależnych w drodze jednej lub więcej czynności dokonanych z jednym podmiotem, o równowartości przekraczającej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 22

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Przewodniczącego Rady na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Rady.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady lub uchwałą podjęta przez Przewodniczącego Rady.
 5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.
 6. Mandat Prezesa i członków Zarządu wygasa również w przypadku ich śmierci lub rezygnacji.
 7. Każdy z członków Zarządu ma prawo do rezygnacji ze swojej funkcji na podstawie pisemnego oświadczenia składanego Przewodniczącemu Rady.
 8. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.

§ 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. Prowadzenie bieżących spraw Fundacji
  2. Prowadzenie biura Fundacji
  3. Kontaktowanie organizowanie osób i środowisk, którym wspólne są cele fundacji
  4. Tworzenie jednostek terenowych i oddziałów Fundacji po uzyskaniu zgody Rady
  5. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych po zatwierdzeniu przez Radę
  6. Uchwalanie regulaminów po uzyskaniu akceptacji przez Radę,
  7. Przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie
  8. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  9. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  10. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  11. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  12. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 4. Posiedzenia zarządu Fundacji zwołuje Prezes zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków zarządu.
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 9. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§ 24

 1. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swe funkcje w ramach stosunku pracy lub w ramach wolontariatu.
 2. Stosunek pracy lub wolontariatu z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady Fundacji po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę.
 3. Prezes Zarządu samodzielnie nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji oraz wykonuje inne czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Fundacji. Uprawnienie to wykonywać może także inny członek Zarządu, po uprzednim upoważnieniu go przez Zarząd.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 25

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

 

Zmiana Statutu

 

§ 26

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.
 2. Zmiany Statutu, o których mowa w ust. 1 nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 27

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 30

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 2. Likwidatorzy Fundacji powinni zakończyć sprawy bieżące Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 3. Likwidatorzy Fundacji mogą zaciągać nowe zobowiązania Fundacji tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji.
 4. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji bilans jej zamknięcia.
 5. Bilanse, o których mowa w ust. 4 przedstawione są Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
 6. Po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia likwidacji likwidatorzy podejmują uchwałę o zakończeniu likwidacji.
 7. Po zakończeniu likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 32

 1. Organem nadzoru właściwym ze względu na zakres działania oraz cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
 2. Organem nadzoru właściwym ze względu na siedzibę fundacji jest starosta białostocki.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.